Lapsiperheille tarkoitetuista palveluista kertova blogi

« takaisin kotisivulle (homepage)

Sijaishuoltopalvelut tarjoavat lapselle turvallisen kasvuympäristön

Julkaistu

Sijaishuoltopalvelut kuuluvat lastensuojelun piiriin ja niiden avulla pyritään turvaamaan lapsen kasvuympäristö silloin, kun lapsi otetaan huostaan erilaisin perustein. Sijaishuollon palvelut ovat moninaisia ja ne valitaan aina lapsen yksilöllinen elämäntilanne ja huostaanottoon johtaneet syyt huomioiden. Lapsen huostaanotto tapahtuu yleensä silloin, kun lapsen terveys, hyvinvointi ja turvallisuus ovat vakavasti vaarantuneet. Tervetuloa blogin pariin, jossa käsittelemme erilaisia lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Tämänkertaisena aiheena on sijaishuoltopalvelut ja lastensuojelu. Toivottavasti kirjoituksesta löytyy hyödyllistä informaatiota erilaisista sijaishuollon muodoista ja valinta perusteista.

Sijaishuoltopalvelut ovat moninaisia

Kun lapsen sijoitus on tarpeellinen, pyritään aina ensimmäiseksi kartoittamaan lapsen lähipiiri ja se, onko lapsen läheisellä mahdollisuus huolehtia hänestä. Lastensuojelua ja sijaishuoltopaikan valintaa ohjaa lastensuojelulaki ja sen mukaan huostaanotossa täytyy aina huomioida lapsen edun toteutuminen. Sijaishuoltopalvelut käsittävät monia erilaisia sijoitusmuotoja, kuten esimerkiksi perhehoito, ammatillinen perhekoti ja lastensuojelulaitos. Perhehoidossa lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen, jossa vanhemmilta ei edellytetä ammatillista koulutusta, mutta he käyvät sijaisperhevalmennuksen. Sijaisperhe ei ole palkkatyösuhteessa kuntaan, eikä tarjoa paleluita yrittäjinä. Ammatillinen perhekoti tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvuympäristön ja erona perhehoitoon, perhekodissa työskentelevillä on alalta ammatillinen tutkinto ja viranomaiselta saatu lupa toimintaan. Lastenkoti Villatossu Oy on esimerkki perhekodista. Lastensuojelulaitokset eroavat toisistaan toimintaideologialtaan, käytännöiltään sekä tiloiltaan ja kooltaan. Ne voivat olla esimerkiksi vastaanottoyksikköjä, pienryhmäkoteja, koulukoteja, perhetukikeskuksia ja nuorisokoteja.

Sijaishuollon palvelut valitaan lastensuojelulain mukaan

Sijaishuollon palveluiden valintaa ohjaa lastensuojelulaki ja se voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona, taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lastensuojelun sijaishuollossa on tapahtunut suuria muutoksia 1990-luvulta lähtien ja aiemmin kuntien ja järjestöjen ylläpitämien laitosten rinnalle on tullut yksityiset sijaishuoltopalveluiden tarjoajat. Suurin osa lastensuojelun sijaishuollonpalveluista on siirtynyt julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Lapsen kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt ovat moninaisia ja pienten lasten kohdalla huostaanoton syyt liittyvät yleensä vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin, riittämättömään vanhemmuuteen, ristiriitoihin ja perheväkivaltaan. Sijaishuoltopaikkaa valitessa pidetään perhehoitoa aina ensisijaisena vaihtoehtona ja lapsen kannalta parhaana vaihtoehtona pyritään lapsi sijoittamaan sukulais- tai lähiperheeseen. Lapsen tarpeet vaikuttavat kuitenkin myös hoitopaikan valintaan. Lapsen kiintymyssuhteiden vahvistamiseen perhehoito sopii parhaiten, mutta lapsen tarvitessa erityistä ammatillista osaamista, vaikuttaa hoitopaikan valitaan myös sieltä löytyvä ammatillinen osaaminen.


jaa